Над 60 хиляди са жилищните сгради в Област Добрич

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.5 хил. жилищни сгради.

Над 60 хиляди са жилищните сгради в Област Добрич

В градовете се намират 23.2 хил. жилищни сгради, а в селата - 37.3 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.
Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 34.0 хил. или 56.2% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 13.6 хил. или 22.6% и сградите с „Друга“ конструкция - 10.4 хил. или 17.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 3.0%, а панелните - 1.0%. В градовете 45.6% са тухлени с гредоред, а 37.0% от тухлените сгради са с бетонна плоча.

Към 31.12.2018 г. в област Добрич преобладават едноетажните жилищни сгради - 48.8 хил. или 80.7% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 9.2 хил. (15.2%), триетажните са 1.5 хил. (2.5%), а жилищните сгради на четири и повече етажа са 967.

Към 31.12.2018 г. жилищата в област Добрич са 102.2 хил. или с 318 жилища (0.3%) повече в сравнение с 2017 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 68.4% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 16.8%, на едностайните жилища - 7.3%, на петстайните - 4.3%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.2% от всички жилища в областта.

Жилищата в градовете на област Добрич са 61.9 хил. (60.5%), а в селата - 40.3 хил. (39.5%).

По местоживеене (град-село) в големината на жилищата, изразена чрез броя на стаите, се наблюдават различия, които са най-значими по отношение на едностайните жилища. В градовете на областта техният относителен дял е 9.3%, а в селата - 4.3%. В селата относителният дял на многостайните жилища е по-голям: четиристайни - 18.6% (15.6 % в градовете); петстайни - 5.7% (3.4% в градовете), с шест и повече стаи - 3.3 % (3.1% в градовете).

Към 31.12.2018 г. полезната площ на жилищата в област Добрич е 7 614.2 хил. кв. м (7 589.7 хил. кв. м. към 31.12.2017 г.), жилищната площ е 5 871.6 хил. кв. м (5 856.1 хил. кв. м. към 31.12.2017 г.), а спомагателната площ - 1 099.6 хил. кв. м (1 092.9 хил. кв. м към 31.12.2017 г.). Средната полезна площ на едно жилище е 74.5 кв. м, като в градовете тя е 77.6 кв. м, а в селата - 69.8 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Добрич е 33.8 кв. м при средна за страната - 31.4 кв. метра.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Добрич е 588 при 566 средно за страната. В градовете на областта осигуреността с жилища е 514, а в селата - 752.

Населеността на жилищата се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище. През 2018 г. в едно жилище в област Добрич живеят средно 1.7 лица. В градовете живеят средно 1.9 лица в едно жилище, а в селата - 1.3 лица.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 95.9 хил. или 93.9% от общия жилищен фонд на област Добрич.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 102.2 хил. жилища, в област Добрич 74.9% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.9%, електрифицирани само с водопровод - 2.7%, а само електрифицирани - 1.4%.