Над 5 хил. безработни са постъпили на работа през първото полугодие на 2019 г. в област Добрич

През първите шест месеца на 2019 г. на работа в област Добрич са постъпили 5036 безработни лица.

Над 5 хил. безработни са постъпили на работа през първото полугодие на 2019 г. в област Добрич

Само през месец юни 2019 г. в трудова заетост са устроени 681 безработни лица. Значителен е делът на реализираните на първичния трудов пазар – 88,3% от общия брой започнали работа лица. През месеца в трудова заетост са устроени 82 младежи на възраст до 29 години, както и 276 безработни лица на възраст над 50 години.
През юни 2019 г. в бюрата по труда от областта са заявени 753 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 703 работни места. Най-много от заявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (266). Следват административни и стопански дейности (124), преработваща промишленост (108), селско стпанства (49), строителство (42), търговия (39). По програми и мерки за заетост са обявени 33 работни места, а по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са обявени 17 работни места.

От началото на годината броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от област Добрич е намалял с 3879 лица и в края на първото полугодие те са 2898 Равнището на безработица в Добричка област през юни 2019 г. е 3,6%1, с 0,4 процентен пункт по-малко от предходния месец. В сравнение с юни 2018 г. броят на регистрираните безработни намалява с 431 лица, равнището на безработица е с 0,6 процентни пункта по-ниско. През юни 2019 г. за едно свободно работно място, обявено на територията област Добрич са се конкурирали средно по 2 безработни лица.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през юни 2019 г. е 792. Равнището на безработица в града е 1,8% при 2,1% предходния месец, с 0,3 процентни пункта по-ниско. В сравнение с юни 2017 г. се отчита спад с 0,6 процентни пункта на равнището на безработица и намаление със 170 лица на регистрираните безработни.