Шест проекта от фирми са постъпили за оценка в МИГ Тервел - Крушари

Инвестициите са разнородни , част от тях са за нови производства, а други надграждат вече действащи, съобщават от Община Тервел.

Шест проекта от фирми са постъпили за оценка в МИГ Тервел - Крушари

За единия от кандидатите това е втори пореден проект към стратегията на МИГ Тервел-Крушари.Стойността на подпомагането от МИГ за всички проекти ще бъде 854 250,12 лв. , като тази сума представлява 70 % от стойността на проектите.Останалите 30% кандидатите трябва да си осигурят сами. Дружествата – кандидати са заявили, че ще разкрият общо 15 нови работни места.
Фирма за дентална практика кандидатства за закупуване на ново оборудване , чрез което ще повиши нивото на зъболекарските услуги, които предлага, както и уменията на персонала.Ще се увеличи и асортимента на услугите на клиниката.

Друго дружество, което разполага със заведение за хранене, кандидатства за ново оборудване за кухненския блок.Инвестицията ще доведе до разширяване на пазарното присъствие чрез въвеждане на нови за територията услуги , както и до увеличаване на обема на произвежданата кулинарна продукция.

Автосервиз, създаден чрез проект в МИГ преди няколко години, сега кандидатства за оборудване, с което, от една страна се подобряват условията за труд на монтьорите, а от друга се въвеждат нови услуги – например за диагностика на хибридни автомобили.Закупуват се и уреди за увеличаване на капацитета на досега предлаганите услуги.

Следващ проект е за изграждане на нов склад и магазин за строителни материали в с.Зърнево.Собственикът вече работи в тази сфера и разполага със собствен магазин.Чрез проекта той предвижда да разшири своята дейност.

Интересен за общината проект е и този, с който стартиращо микро предприятие ще изгради градински център в гр.Тервел, какъвто до момента липсва на територията. Собственик и учредител на дружеството е дама, която има повече от 10 години опит като озеленител и цветар в градински център в Община Кадан, Чехия. Към момента на кандидатстване дружеството е наело под наем площ от 390 м2 в имот на територията на град Тервел, където е изградило със собствени средства 3 двуетажни оранжерии, оборудвани с поливна система и нужния инструментариум за осъществяване на дейността по отглеждане и доставка на цветя и е обособило разсадник за трайни растения за декорация. Дружеството вече има сключени договори за осъществяване на месечна поддръжка на зелени площи на обща площ 2700 кв.м, както и е ангажирано с декорация на събития, организирани в края на месец юли 2019 г.Основната инвестиция по проекта е нов трактор с фреза.

Последният внесен проект е на търговец на мебели и строителни материали в гр.Тервел.Целта на проекта е да се закупи компютърно оборудване и софтуеър, чрез които да се въведат по-съвременни услуги, напр. триизмерно проектиране на помещения и градини, които да поставят на по-високо ниво работата с клиентите.Цели се и оптимизиране на работата на склада.Предвижда се и закупуване на складово оборудване.