Днес изтичат срокове за плащане на местни данъци и такси

Община Добрич уведомява, че на 1 юли изтича срокът за плащане на първите вноски за данък върху превозните средства и данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2019 година.

Днес изтичат срокове за плащане на местни данъци и такси

От местната администрация припомнят още, че на 31 юли  изтича срокът, в който се плаща трета вноска за патентен данък за 2019 година.
Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане в дирекция “Местни данъци и такси” към Община Добрич, в касите на Easypay и “Български пощи” ЕАД в цялата страна, безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане чрез банка по IBAN сметка и по електронен път, за регистрирани клиенти в ePay.bg.

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Справки за задълженията могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община Добрич.