До радиоактивно замърсяване може да доведе добивът на газ в Добруджа според експерти

На редовна сесия на Общинския съвет на Добрич сондажният инж. Огнян Кованджийски коментира рисковете при добив на газ в Добруджа, а Даниела Николова от Инициативния комитет “За чиста България” прочете част от мнението на експерт:

До радиоактивно замърсяване може да доведе добивът на газ в Добруджа според експерти

„Реализацията на инвестиционното предложение във вида, описан в Оценката на въздействието върху околната среда, може да доведе до замърсяване на повърхностни води с тежки метали, без да може да се изясни по описаните технологии къде точно, нито как би могло да се предотврати това замърсяване. Говори се, че се преминава през глинести пластове с висока радиоактивност, неуточнено колко висока. При евентуално природно бедствие, пороен дъжд или наводнение би се стигнало до замърсяване на повърхностни води и евентуално радиоактивна замърсена течност“.
Сондажният инж. Огнян Кованджийски, ръководител на едни от най-големите геоложки проучвания и бивш представител на България в ООН, коментира, че глините с уран служат като екран и не пропускат да излезе по-нагоре газът. По думите му, когато се прокарат хоризонталните сондажи, голяма част от обратния поток ще се транспортира на повърхността, което би довело до замърсяване на водите.

„Етапите на проучване и експлоатацията са три. Засега е приключил само единият етап, в който са извършени сеизмични и други геофизични проучвания“, каза инж. Огнян Кованджийски. Според него в трите етапа има сериозни въпроси по отношение опазването на околната среда. Сондажният инженер повдигна темата за това как ще бъде съхранен водоносният хоризонт в Североизточна България. Той посочи, че сондажите се прокарват в изключително сложни условия и уточни, че ОВОС би следвало да бъде направен не само за България, но и за Румъния, тъй като тя също ползва вода от Малм Валанж.

„Разтворът, който поддържа сондажът, е обработен с химикали. Голяма част, когато се прокарват тези сондажи, се поглъщат  в пластовете. Тази частична и пълна загуба, особено когато е по-гъста мрежата, е сериозна заплаха за чистотата на водите“, отбеляза Кованджийски.

Той коментира още, че основно се разглеждат повърхностните и подпочвените води, въздухът, влиянието върху човека, флората и фауната. „Отчитаме, че ще има сериозни опасности за местното население, подпочвените и повърхностните води“, заяви инженерът.

Огнян Кованджийски беше категоричен, че газът е в непропусклива среда и няма естествен приток. „Проектантът изчислява обемни запаси при Спасово 1 и Спасово 2 от 59 милиарда кубика, а в голямата дълбочина, след 5 000 метра, изчислява 35 и половина милиарда кубични метра. В Рогозина отчитат, че продължаването на проучвателните работи може да стане и да има ефект единствено с наклонени хоризонтални сондажи. Вторият сондаж го прекарват  с наклон под 40 градуса. Този сондаж при изпитанието показва, че няма естествен приток на газ“, каза той.

Припомняме, че с Решение на РИОСВ – Варна от февруари 2018, потвърдено от министъра на МОСВ от април, фирма “Русгеоком БГ” получи отказ да добива газ в Добруджа в границите на Община Генерал Тошево. Отказът прекратява процедурата по издаване на концесия за 35 години и изграждането на 8 площадки с 49 сондажа върху земеделска земя и територии, защитени по Закона за опазване на околната среда. Решението е постановено след широко обсъждане на Доклада по оценка за въздействието на бъдещата дейност върху ландшафта, природата и човека. То показа, че съществува сериозен риск от необратимо замърсяване при неспазване на технологичната дисциплина, при аварии и природни бедствия.

Поредните експертизи по делото ще бъдат представени на 9 юли от 12 часа в открито заседание в Административния съд във Варна.

Автор на заглавното изображение: Мирослав Димитров