Обявиха конкурс за главен уредник на Художествената галерия в Добрич

Конкурс за главен уредник на Художествената галерия обявиха от Община Добрич

Обявиха конкурс за главен уредник на Художествената галерия в Добрич

Основната цел на длъжността е кандидатът да работи за осъществяване на галерийното дело в областта на събирателската, фондова, научно-изследователска, експозиционна и популяризаторска работа, съгласно Закона за културното наследство и наредбите в областта на музейното дело.Освен това кандидатът трябва да спазва нормативните разпоредби, да отговаря за определени фондове в Художествената галерия и извършва научната им обработка, както и да отговаря за съхранението, опазването и състоянието на творбите в постоянна експозиция.

Главният уредник на културната институция подготвя необходимата документация за идентификация на новопостъпили творби, участва в изготвяне в експозиционни документи и в съставянето на различни видове картотеки, свързани с художествения фонд.

Освен това урежда изложби, оказва методическа помощ при подготовка на художествени изложби извън галерията, както и взима участие в разработването на проекти за финансиране в областта на културата.

Минималните  изисквания за заемане на длъжността са кандидатите да имат висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление – изобразително изкуство и/или теория на изкуствата. Необходимо е да имат професионален опит от две години в областта на музейното дело и опазване на културното наследство в съответното професионално направление, отговарящо на тематичния обхват на колекциите на галерията. Кандидатите трябва да притежават организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност.

Като предимство се счита участието в разработването и реализацията на програми и проекти, чуждоезиковата подготовка, както и добра компютърна грамотност.

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Художествената галерия в Добрич до 14 юни.

Списъкът на допуснатите кандидати до събеседване ще бъде публикуван на електронната страница на Художествената галерия и на сайта на Община град Добрич.