2 милиона лева предвиждат за промяна на облика на пазара в Добрич

Община Добрич обяви обществена поръчка за архитектурния конкурс за изработване на нов проект на кооперативния пазар

2 милиона лева предвиждат за промяна на облика на пазара в Добрич

Предмет на конкурса е „Изработване на проект за нов облик на централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“. Предвижда се финансиране на проекта чрез финансови инструменти. Обемът на инвестицията за реализация на работния проект (СМР) се предполага да бъде около 2 000 000 лв. и следва предложените проекти да бъдат съобразени с тази стойност.
Основната цел  е да бъде постигнато максимално удовлетворяване желанията на гражданите на Добрич. За целта беше направена анкета за бъдещата визия на Кооперативния пазар, която всеки можеше да попълни. В техническото задание на обществената поръчка са обобщени резултатите от направеното проучване. Гражданите категорично са изразили желание за значима промяна на пазара и прилежащите му улици и пространства. От направената анкета е станало ясно, че преобладава очакването да има производители, които предлагат зеленчуци, плодове и подправки, като основни артикули. Мнозинството от респондентите са заявили, че трябва да се подобри достъпността, да се обособят няколко зони, както търговски, така и зони за отдих и организиране на събития, складова зона и зони за паркиране. Според голяма част от анкетираните, на територията на пазара трябва да има и допълнителни възможности, като обществена тоалетна, течаща вода, подходящо осветление и лаборатория за проверка на количеството и качеството на стоките.

Освен това в конкурса е заложено да бъдат насърчавани местните производители, да се решат транспортно-комуникационните проблеми, да се обнови и модернизира пазарът, както и територията между пл. „Свобода” и Автогарата, пазарът на Добрич да стане място с привлекателен и разпознаваем  архитектурен облик, привличащ жители и гости на града и региона.

В техническото задание са посочили, че пазарът няма ясна функционална схема. Основно е разделен на „горен“ и „долен“, като това е обусловено от площадки, чиято вертикална планировка е ориентирана към улици на различни абсолютни височини. На „горния“ пазар е изградена самостоятелна стоманена конструкция с винилово покритие. Там са разположени 78 щанда, но 20 от тях са трайно незаети, заради неблагоприятното им разпределение и прекомерната гъстота. На тази „горна“ площадка са построени и част от монолитните магазини, към които също няма достатъчен търговски интерес.

На „долния“ пазар се намира сградата на „халите“ – най-старата постройка – единствената, която задължително се запазва. Там са разположени още 79 щанда, като около 40 от тях се намират извън регулационните граници на УПИ ІІ „ЗА ПАЗАР” в кв. 510 по ПРЗ „Русия І”.

На пазара няма общо-достъпна тоалетна. Има една чешма на открито, която може да се ползва само в топлите сезони. В момента е скрита и труднодостъпна, заради разположените около нея щандове и павилиони.

От заданието става ясно още, че пазарът и подходите към него са труднодостъпни за хора с двигателни затруднения, велосипеди и детски колички.

Усеща се недостиг от места за паркиране. В радиус от около 100 метра има общо около 120 паркоместа. От тях около 65 са безплатни, а около 55 са част от платената „синя зона“.

Осветеността на щандовете и на общите пространства в тъмната част на денонощието е лоша. Няма нормативно определена зона за сметосъбиране. Всички отпадъци се изхвърлят в съществуващите контейнери в околните улици, които се ползват и от други потребители в района.

Максималната прогнозна стойност за СМР е до 2 000 000,00 лева без ДДС, а крайният срок за подаване на проекти е до 20 август.