В 7-дневен срок КЕВР иска становище за водата в квартал “Пастир”

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране е изпрати писмо до директора на ВиК в Добрич

В 7-дневен срок КЕВР иска становище за водата в квартал “Пастир”

От КЕВР посочват, че на 9-и май е постъпило отворено писмо от жителите на генералтошевския квартал “Пастир”, в което сигнализират за нарушеното им водоснабдяване и лошото качество на питейната вода. В писмото жителите заявяват, че са неудовлетворени от съвместните действия на водното дружество в Добрич и Регионалната здравна инспекция, тъй като са били лишени от правото на достъп до питейна вода. 

На основание чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс от КЕВР съобщават, че трябва да бъде извършена проверка за изясняване на обстоятелствата по случая. 

От водното дружество в 7-дневен срок трябва да представят становище по поставените проблеми, както и писмена информация, която да включва:

- Причината за влошаването на качеството на питейната вода. Дейности, които дружеството е извършило и планира да извърши за изпълнение на нормативните изисквания към качеството на предоставяната водоснабдителна услуга, съвместно с други институции и срокове за изпълнението им; 

- Резултати от извършения анализ на качеството на водата, подавана за питейно-битови нужди в населеното място, съгласно Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 

- Показатели, по които са регистрирани отклонения от стандартите анализ на причините за допуснатите отклонения и предприети действия за отстраняване на несъответствията;

- Начин на уведомяване на потребителите, съгласно член 41 алинея 3 от Наредба 4/14. 09 2014 год. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и и канализационните системи, издадена от МРРБ;

- Осигурено алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с водоноски съгласно общите условия. Да се представят документи с посочено местоположение на водоноските;

- Брой на регистрирани жалби за лошо качество на питейната вода.

Припомняме, че от 25 април жителите на квартал „Пастир“ в Генерал Тошево бяха без вода след замърсяване с пестициди. На 17 май водоподаването беше възстановено, но само за битови нужди. Очаква се да бъде получена технологията, чрез която да изследват останалите вещества във водата по Наредба 9. Тази събота жителите на квартала излязоха на мирно протестно шествие, което започна пред сградата на Община Генерал Тошево  и продължи до КПП „Кардам“.