Започва ремонтът на улици в 9 населени места в община Добричка

Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект за реконструкция и рехабилитация на улици в 9 населени места.

Започва ремонтът на улици в 9 населени места в община Добричка

Договорът е на стойност 1 166 801.07 лв. и се осъществява по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014–2020 г.Припомняме, че при реализирането на проекта ще бъдат извършени строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 9 населени места в община Добричка: в с. Стожер – улица "Стара планина" и улица "Рила"; в с. Победа – улица "Шеста"; в с. Котленци – улица "Десета"; в с. Пчелино – улица "Четвърта"; в с. Овчарово – улица "Девета"; в с. Стефан Караджа – улица "Дунав"; в с. Черна – улица "Девета"; в с. Фелдфебел Денково – улица "Единадесета"; в с. Бенковски – улица "Двадесет и четвърта".