Неправомерно решение на Добрички общински съвет за такса „Битови отпадъци“ постанови Административния съд

Съгласно правомощията по съблюдаване и контрол на законосъобразността на приеманите актове от Общинските съвети, областният управител протестира пред Административен съд Добрич решение на Общински съвет на Община Добричка относно такса "Битови отпадъци"

Неправомерно решение на Добрички общински съвет за такса „Битови отпадъци“ постанови Административния съд

С решението взето на 29 ноември 2018 година е определена основата за изчисляване на такса „Битови отпадъци“, определен е размерът на промила й за 2019 г. за физически и юридически лица по населени места. Това съобщиха днес от пресцентъра на Областна управа - Добрич.
Областният управител обжалва решението в частта му, касаеща начина и за определяне на размера на такса „Битови отпадъци“ за 2019 г. в Община Добричка, тъй като счита, че решението в посочените му части е прието при съществени нарушения на административно-производствените правила. В жалбата си областният управител посочва, че Общинският съвет не е информирал публично по какви начини заинтересованите лица биха могли да участват в процеса по издаване на акта, съгласно изискванията на закона, както и че неправомерно е определена с горепосоченото решение в цитираните му части данъчната оценка на имотите в общината като основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци, което е в пряко противоречие с действащата законова разпоредба на чл.67, ал.2 от ЗМДТ.

След разглеждане, с решение от 24.04.2019 г. Административен съд Добрич постанови отмяна по оспорване на областния управител на област Добрич Решение № 931 в частта му по т.2, т.3, т.4 и т.5, прието от Добрички общински съвет по Протокол № 43 от заседание, проведено на 29.11.2018 г. Осъжда Добрички общински съвет да заплати на областен управител на област Добрич сумата от 120 лв., представляваща разноски по делото за държавна такса за обнародване на оспорването и за юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд с касационна жалба или протест в 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от него на страните.