Започва ремонтът на детска градина „Дора Габе“ в Шабла

Строителната площадка ще бъде официално открита в понеделник, на 8 април

Започва ремонтът на детска градина „Дора Габе“ в Шабла

Официална церемония „Откриване на строителна площадка“ за реализиране на инвестиционен проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“ ще се проведе на 8 април, в 11:00 часа, в двора на детското заведение
Проектът е одобрен с Договор от 08.02.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целите на проекта са: да се осигури надеждна и трайна хидроизолация на покрива; да се подобри топлотехническата характеристика на цялата сграда; да се разшири функционалния спектър от дейности; да се поднови технологичното и подвижно обзавеждане и да се оптимизира архитектурен образ, предвид предназначението на сградата.

Инвестиционният проект предвижда изпълнението на строително-монтажни работи, оборудване и обзавеждане, изразяващи се в цялостна реконструкция на покривната конструкция и покривното покритие, цялостна топлоизолация на обекта – фасадни и покрив; преустройство и реновация на сградата; нова вертикална планировка в двора на детската градина; реновация на оградите на двора; обзавеждане в сградата на детската градина; ново обзавеждане и оборудване на дворното пространство с обособяване на детски площадки, спортен сектор и амфитеатър на открито.

Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 247 377,18 лв. без ДДС, представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи за осъществяването на проекта.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.