Намалял е броят на чакащите за настаняване в специализирани институции

Резидентните услуги за възрастни с увреждания в Добричка област са все още слабо развити


Намалял е броят на чакащите за настаняване в специализирани институции

Намалял е броят на чакащите възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания за настаняване в специализирани институции. Това отчете Снежана Ванкова – координатор за Добрич на фондация „Лумос“ - клон България, по време на работна среща в Областна администрация. На нея беше представена извършената от фондацията Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, обхващаща периода 2016-2020 година. 
На срещата присъстваха представители на общините, на институции и организации, предоставящи социални услуги, на неправителствения сектор, работещи в тази сфера. 

Снежана Ванкова представи анализ от междинния преглед на изпълнението на стратегическия документ в трите му области – „Деинституционализация и подобряване на качеството на услугите за деца и семейства“, „Услуги за възрастни и стари хора“ и „Управление на услугите“. 

По отношение на услугите за деца беше посочено, че расте делът на тези, отглеждани в семейна и алтернативна грижа. Отчетено беше, че е налице съществена положителна промяна по отношение ползването на подкрепящи услуги от изведените от институции деца и младежи с увреждания и настанени в ЦНСТ. 

Стана ясно, че Междинната оценка констатира все още слабо развити на територията на Добричка област резидентни услуги за възрастни с увреждания. 

Зам.-областният управител Живко Желязков отбеляза, че заключенията и препоръките от Междинната оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще бъдат използвани при планирането на следващия период от изпълнение й.