Заявки за набиране на молдовски работници могат да подават работодателите

Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между правителствата на Република България и Република Молдова беше подписана в средата на миналата година.

Заявки за набиране на молдовски работници могат да подават работодателите

Всички условия за набирането и наемането на кандидати по заявки на български работодатели вече са уредени чрез Процедурата по прилагане на Спогодбата, изготвена съвместно от Националната агенция по заетостта на Молдова и Агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика.


Представителите на бизнеса, които желаят да наемат работници от Молдова, могат да подават своите документи в бюрата по труда. Спогодбата ще се прилага за работници мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат сключен индивидуален трудов договор по тази спогодба и притежават необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата държава:

- работници за първоначален период до една година и с възможност за последващо продължаване за общ срок до три години

- сезонни работници за максималния период, съгласно законодателството на приемащата държава (за Република България максималният срок за наемане на сезонни работници е 9 месеца в рамките на календарна година)

Условията на Спогодбата ще се прилагат единствено за новонаети лица и не са приложими за вече работещи на територията на Република България. Съгласно Спогодбата и процедурата по прилагането й:

Посредничеството на Агенцията по заетостта е безплатно и няма определен годишен контингент/квота.

За работниците по спогодбата не се изисква разрешение за работа.  Достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство.

Работодателите, които проявяват интерес, могат да подават документите си във всяко бюро по труда, без ограничение от месторабота и адрес на управление. Фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа, освен когато са работодатели, не могат да участват в Спогодбата.

Работодателите могат да получат информация за процедурата в териториалните поделения на Агенция по заетостта. Необходимите документи за кандидатстване, стъпките за подбор, наемане и започване на работа са публикувани на официалната електронна страница на Агенция по заетостт, рубрика „Спогодби и Споразумения за заетост"