Съветниците на Община Добричка ще заседават днес

Редовно заседание на Добрички общински съвет ще се проведе на 28 март, от 13:30 часа в залата на общината, като в проекта за дневен ред са включени 17 точки.

Съветниците на Община Добричка ще заседават днес

В рамките на заседанието ще бъде представена информация относно годишния доклад на изпълнени мерки за енергийна ефективност през 2018 година и план за реализация на Общинска програма за енергийна ефективност 2019-2029, за 2019 година. 
Съветниците ще трябва да дадат своя вот за приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2019 година. 

В дневния ред са включени 2 точки относно отчета за изпълнение на общинската Програма за опазване на околната среда в община Добричка за 2018 година и изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците. 

В рамките на заседанието ще бъдат разгледани още докладни записки относно приемане на списък на общинските жилища по групи, съгласно предназначението им по Наредба № 4 на Добрички общински съвет, информация за действията на общинската администрация по прехвърлянето на част от язовирите общинска собственост към стопанисване на държавата и актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година и отдаване под наем на терен за монтаж на павильон в имот – публична общинска собственост в с. Хитово.