Висока оценка за дейността си през 2018-а получи Окръжната прокуратура в Добрич

За отчетния период са решени 4247 дела, внесените в съда прокурорски актове са 816

Висока оценка за дейността си през 2018-а получи Окръжната прокуратура в Добрич

Административният ръководител на Окръжна прокуратура в Добрич Пламен Николов представи тенденциите в работата на прокурорите и следователите през 2018 година. Това стана на проведеното днес годишното отчетно събрание. В работата му взеха участие членът на ВСС Огнян Дамянов, зам.-директорът на Националната следствена служба Магдален Маринов и зам.-апелативният прокурор Илия Николов. Те дадоха висока оценка на работата на прокурорите и следователите от добричкия съдебен окръг, съобщават от Апелативна прокуратура във Варна. 
На отчетното събрание стана ясно, че прокурорите от добричкия съдебен район, в който освен Окръжната прокуратура, влизат и пет районни прокуратури – в Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Каварна и Тервел, са работили общо по 4165 преписки и 5723 досъдебни производства. Най-разпространените в областта престъпления са тези против собствеността.

Отчетена е тенденция броят на наблюдаваните и новообразуваните досъдебни производства да намалява и това е траен процес, чието обяснение е по-скоро криминологично, съобщават от Апелативна прокуратура. От там посочват, че това е в резултат от дейността на компетентните органи по регистриране и разкриване на престъпленията, като зависи и от предпоставките за изключване на наказателната отговорност по дела от общ характер.

През 2018 година прокурорите са наблюдавали и 781 бързи производства. „Приложението на ускорената форма на разследване е пряко свързано с постигане на бързина в наказателното правораздаване. То има положителен ефект не само върху срочността, но и по отношение на генералната превенция“, обясняват от Апелативна прокуратура.

Прокурорите от съдебния окръг на Окръжната прокуратура в Добрич за отчетния период са решили 4247 дела, като внесените в съда прокурорски актове са  816. Най-голям е броят на внесените в съда актове срещу лица, извършили общоопасни престъпления. През 2018 г. са влезли в сила осъдителни и санкционни съдебни решения спрямо 828 лица. 

Отчетено е, че се наблюдава положителна тенденция на намаляване на броя на върнати от съда дела на прокуратурите от областта. Налице е и нисък брой на оправданите лица с влязъл в сила съдебен акт. Добро е качеството на разследването и на прокурорската дейност по обосноваване на актовете и обвиненията пред съда. Този извод е направен въз основа на данните за трайно установения за последните три години нисък дял на върнатите от съда на прокуратурата дела, както и от високия дял на осъдените с влязъл в сила съдебен акт лица.

Прокурорите са участвали в 3453 съдебни заседания по наказателни, административни, търговски и граждански дела. 

През 2018 г. прокурорите от Окръжна прокуратура Добрич са внесли в Добричкия окръжен съд 10 граждански иска и са участвали в 219 съдебни заседания по 180 граждански дела, участвали са и в 452 заседания по 381 административни дела. По надзора за законност са били подадени 22 протеста до Административния съд в Добрич срещу незаконосъобразни разпоредби от наредби и правилници, приети от общинските съвети на територията на областта.

През 2018 г. прокурорите са изпратили 12 молби за правна помощ и са издали 6 европейски заповеди за арест. Получили са за изпълнение от други държави 41  молби за правна помощ и 10 европейски заповеди за арест. 

„Отчетените резултати са показателни за качеството в дейността на прокурорите и следователите. Данните говорят за традиционно прецизната работа, добрата подготовка, съблюдаването на закона и  професионализма на прокурорите и  следователите от района“, посочват от Апелативна прокуратура.