Община Добричка информира за сроковете и начините на плащане на данъци

За три налога се ползва 5 процента отстъпка ако бъдат платени за цялата 2019 година до 30 април

Община Добричка информира за сроковете и начините на плащане на данъци

Съобщение от отдел „Местни данъци и такси“ публикува в сайта си Община Добричка. То информира жителите на общината за сроковете за плащане на отделните вноски на данъци и такси през настоящата година, както и за начините, по които това може да бъде направено.• До 1 юли тече срокът, в който се плаща първа вноска за: данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, данък върху превозните средства /ДПС/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2019 година.

• До 30 април тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС за цялата 2019 година с 5 на процента отстъпка.

• До 30 април тече срокът, в който лицата, подлежащи на облагане с патентен данък, могат да платят втора вноска за 2019 година.

От отдел „Местни данъци и такси“ посочват, че съгласно нормативната уредба задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, т. е. за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени. Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

• касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107,

- пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107,

- на касите на EasyPay в цялата страна,

- на касите на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна,

• безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144 

Банков код - SOMBBGSF 

„Общинска банка” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти 

44 23 00 - Данък върху превозните средства 

44 24 00 - Такса за битови отпадъци 

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин,

• по интернет - чрез системата Ипей /ePay/ на интернет страница www.epay.bg.

Справки могат да се правят на място в отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107, телефон: 058/ 600889/ вътрешни 107, 123, 217 и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.