Обявиха конкурс за директор на детска ясла “Пролет”

Конкурс за директор на детска ясла № 5 “Пролет” обявиха от Община Добрич

Обявиха конкурс за директор на детска ясла “Пролет”

Основната цел на длъжността е кандидатът да ръководи дейностите по постигане целите на Детската ясла, да предоставя качествена грижа за децата до тригодишна възраст в съответствие с утвърдените критерии, стандарти и наредби.Минималните изисквания за кандидатите са да имат висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър", в професионално направление „Медицина и фармация”, специалност – „медицина”, „медицинска сестра” и/ или „Обществено здраве”, специалност – „акушерка”. Необходимо е да имат професионален опит от 1 година трудов стаж. 

Допълнителните изисквания са да притежават организационни умения, отлични познания на действащото законодателство, свързано с дейността, способност да планират, организират и контролират работата си. Трябва да могат да работят в екип и да го ръководят, да анализират информация, да я синтезират и да представят резултатите, да познават особеностите на целевата група и техните характеристики, да имат практически опит в работата с деца.

Конкурсът ще се проведе в следните етапи - допускане по документи, писмен изпит – тест и интервю.

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община Добрич, крайният срок е до 27 април. Необходимите документи и подробности около провеждането на конкурса са публикувани на сайта на Общината.