Община Добрич информира за сроковете за заплащане на местни данъци и такси

5 процента отстъпка се прави на предплатилите до 30 април няколко налога за цялата 2019 година

Община Добрич информира за сроковете за заплащане на местни данъци и такси

Съобщение за сроковете за заплащане на местните данъци и такси публикува в сайта си Община Добрич. 
- До 1 април тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2019 година,

- До 30 април тече срокът, в който лицата, подлежащи на облагане с патентен данък,  могат да платят втора вноска за 2019 година,

- До 1 юли тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2019 година,

- До 1 юли тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2019 година, 

- На предплатилите до 30 април задълженията за ДНИ, ТБО и/ или ДПС за цялата 2019 година се прави отстъпка 5 на сто.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

- Касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време от 8 до 16 часа,

- В касите на Easy Pay в цялата страна,

- В касите на “Български пощи ” ЕАД в цялата страна,

- Безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

IBAN сметка - BG 06 SOMB 9130 84 10000644

„Общинска банка” АД - Добрич, банков код - SOMBBGSF

       код за вид плащане - патентен данък -  44 14 00

       код за вид плащане - такса за притежаване на куче -  44 80 13

       код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти -  44 21 00

       код за вид плащане - такса за битови отпадъци -  44 24 00

       код за вид плащане - данък върху превозните средства -  44 23 00,

- По електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg.

Справки за задълженията за 2019 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция „Местни данъци и такси/ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.