Мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на пролетното почистване

Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Добрич с мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на пролетното почистване

Мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на пролетното почистване

Въпреки нормативните актове, заповеди и инструкции, целящи повишаване на пожарната безопасност през пожароопасния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Често това става с цел почистване, но извършено безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, последствията понякога се случва да бъдат доста трагични. Възникналите пожари нанасят материални и екологични щети и в повечето случаи са свързани с немалък разход на ресурс.
За да се избегнат подобни случаи, РС ПБЗН припомня, че е необходимо при извършване на пролетно почистване да се знаят и спазват следните основни правила:

-Изгарянето на отпадъци трябва да се извършва под контрол в специално направени огнища или в негорими съдове, отстоящи на безопасни разстояния от сгради и горими материали, като предварително трябва да се подготвят подръчни уреди за  гасене-съдове с вода, пясък, негорими тупалки;

- Забранено е обособяването на нерагламентирани сметища и запалване на горимите отпадъци в тях;

- Не трябва да се пали огън в близост до стрехите и под клоните на дърветата;

- Не трябва да се пали огън във ветровито време, тъй-като запалените частици може да бъдат разнесени на големи разстояния и по този начин бързо да се разпространи пламъкът с обхващане на значителни площи;

- При запален огън, ако се появи на вятър, трябва незабавно да бъде изгасен;

- Не оставяйте запален огън без постоянно наблюдение, до пълното му изгасяване;

-Собствениците и ползвателите на имоти, които са в близост до горски територии и извършват изгаряне на събраните горими отпадъци трябва да бъдат изключително внимателни. Това трябва да става на разстояние не по-малко от 100 м от горските масиви;

- Не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари от колите си когато преминавате покрай ниви или горски масиви.

- Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар;

При забелязване на признаци на пожар (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е задължително бързо да се оцени обстановката и своевременно да се подаде точно съобщение за забелязания от вас пожар на единния номер за спешни повиквания  112. При възможност може да се започне гасенето с подръчни средства, без да се поема излишен риск.

РДПБЗН-Добрич напомня на всички физически и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, че са задължени съгласно Наредба 8121з-968/2014 г. за ПНПБИДЗЗ в срок до 30 април да представят в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите до водоизточници.