Алармират за драстичен спад на водното ниво на две езера в Шабленско

Влажните зони са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, посочват от БДЗП

Алармират за драстичен спад на водното ниво на две езера в Шабленско

За драстичен спад с около метър на водното ниво на Шабленско и Езерецко езера алармират от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ в сайта си. Той бил установен от екип на дружеството на 9 март по време на мониторинг на водолюбивите птици в зона „Шабленски езерен комплекс“.
В резултат на спада голяма част от плитчините на влажните зони били пресушени. „Тези места са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, обект на опазване, в защитените местности „Шабленско езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема“, посочват от БДЗП.

Специалистите посочват, че драстичният спад на нивото ще повлияе негативно и на ихтиофауната в двете езера (Шабленско и Езерецко), които  губят традиционните си по-плитки места за хвърляне на хайвер. Те припомнят, че Шабленският езерен комплекс и разположеното в съседство Дуранкулашко езеро са включени с Рамсарската конвенция като влажни зони с международно значение.

След разговор с представители на РИОСВ от БДЗП получили устна информация, че изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни с помощта на багер и че за тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна, издадено във връзка с писмо на Община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“. Каналът бил широк 15-20 метра, което означавало, че на практика не е имало реален контрол на изтичането на езерата. „Към момента този канал не е затворен и ландшафтът не приведен в първоначалното си състояние. Изтичането е преустановено по естествен път, поради изравняване на водните нива на езерата и на морето“, посочват от БДЗП.

От дружеството припомнят, че изпускането на водни маси от езерата противоречи на целта за обявяване на защитената местност и не е предвидено в плана й за управление. „Изпускането на водни маси от Шабленския езерен комплекс в установените мащаби противоречи и на целите и предмета на опазване на защитената зона за птици“, категорични са от БЗДП.

Вторият негативен фактор бил фактът, че пресушаването е съпроводено и с опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро. Мащабите му били изключително големи – касаело се за няколко стотин декара явно преднамерено опожарена влаголюбива растителност. Паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност било забранено според заповедта за обявяване на Защитената зона. Твърде вероятно било изпускането на водни маси и последващото опожарявяне да са взаимосвързани действия, които на практика водели до унищожаване на значителна част от влажната зона.

„В момента е отворен канал за изтичане и на разположеното в близост Дуранкулашко езеро, но за щастие нивата на отток там са много по-слаби поради специалното съоръжение (шлюз), изградено за тази цел“, става ясно от информацията на БДЗП.

От дружеството са изпратили официален сигнал до РИОСВ-Варна и МОСВ и очакват писмена информация по случая.