Инж. Тошко Петков днес подписва договор за трансгранично сътрудничество в Кълъраш

Предвидено е кметът на община Добричка инж. Тошко Петков да подпише договора в централния офис на Съвместния секретариат в Кълъраш, Румъния

Инж. Тошко Петков днес подписва договор за трансгранично сътрудничество в Кълъраш

Договорът е за субсидия/споразумение за мониторинг по проект по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V–A Румъния – България 2014-2020, в рамките на приоритетна ос 3 – Безопасен регион.Община Добричка е водещ бенефициент по проект ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добрич“. Втори бенефициент е Инспектората за извънредни ситуации на окръг Кълъраш.