Избран е изпълнител за ремонт на покривите на концертна зала „Добрич“, „Градски хали“ и Центъра за защита на природата и животните

На публично заседание комисия определи изпълнител за ремонт на покривите на концертна зала „Добрич“, „Градски хали“ и Центъра за защита на природата и животните.

Избран е изпълнител за  ремонт на покривите  на концертна зала „Добрич“, „Градски хали“ и Центъра за защита на природата и животните

Комисията е определена със заповед на кмета на Община Добрич Йордан Йорданов и заседава в пълен състав, както следва:


председател - Велина Трифонова, главен експерт в отдел “Обществени поръчки” към дирекция “Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”, членове - Петър Енев, директор на дирекция “Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”  и Тодор Тодоров, главен експерт в дирекция “Инфраструктура и околна среда”.

Комисията прави предложение на възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строително-монтажни работи (СМР) и строително-ремонтни работи (СРР) на обекти по обособени позиции” с класираните на първо място участници за всяка обособена позиция.

Ремонтът на концертна зала „Добрич“, „Градски хали“ и Центъра за защита на природата и животните ще бъде извършен от “КОСТОФФ” ЕООД.

Припомняме, че възложителят възнамерява да възложи другите две обособени позиции – за текущи ремонти на покривите на административната сграда на Община град Добрич и на дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“ /ГРОН/, чрез директно възлагане. Стойността на обособените позиции не надхвърля 1 000 000 лева и общата им стойност, възложена по този начин, не е повече от 20 на сто от общата стойност на поръчката, посочват от Общината. И допълват, че стойността на възложените по този ред обособени позиции е 12 593,06 лв. без ДДС.