Отправиха нова покана по схемата за подпомагане покупката на електромобили

За шести път Националния доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Отправиха нова покана по схемата за подпомагане покупката на електромобили

За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.
Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:

– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места);

– 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места).

– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.

– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1

– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 01.03.2019 г. и е с краен срок на приемане на документи 01.04.2019 г.