Теглене на краткосрочен кредит от 600 000 лева за блок „Добрич“ предлага общинска администрация

Докладна записка с нов вариант за довършване на блок „Добрич“ внася на заседанието на Общинския съвет утре кметът Йордан Йорданов.

Теглене на краткосрочен кредит от 600 000 лева за блок „Добрич“ предлага общинска администрация

Предложението е за поемане на краткосрочен дълг с цел финансиране на  реализацията на инвестиционен проект „Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по довършване на жилищен блок „Добрич“ в размер до 600 000 лева, чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция. Предлага се при възлагане на СМР на изпълнителя да бъде предложено заплащане в размер на 600 000 лв., осигурени от предложения краткосрочен кредит. За останалата част от задълженията към фирмата-изпълнител да бъде предложена собственост на Общината – индивидуализирани обекти в строящия се блок. Общинското имущество, което следва да се предложи на изпълнителя и неговата актуална пазарна стойност, ще бъдат обект на отделно решение на Общинския съвет.  
Главницата и лихвите по поетия дълг ще се погасяват от собствени бюджетни средства със срок на погасяване до дванадесет месеца от датата на сключване на договора за кредит.  

В друга докладна записка кметът Йордан Йорданов предоставя на ОбС информация за основните параметри и условия при изготвяне на обществената поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обект: жилищен блок “Добрич”. Причината е високият обществен интерес и необходимостта от спешното й изготвяне и обявяване, както и постигане максимално възможна прозрачност при разходване на публични средства, се посочва в докладната.