Общинският съвет на Добрич ще заседава утре

Редовно заседание на Общинския съвет на Добрич ще се проведе утре.

Общинският съвет на Добрич ще заседава утре

Първите две точки в дневния ред отново са свързани с жилищен блок „Добрич“ и ново предложение на кмета Йордан Йорданов за довършването му. 
Градоначалникът ще внесе докладна записка за едностранно прекратяване на договор от 2006 година за предоставяне на концесия върху „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали" в АЕМО "Старият Добрич". Причината е неизпълнение на част от договорните задължения от страна на концесионера ЕТ "Спецов – Георги Спецов". На вниманието на съветниците ще бъде предложение за предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2019-2020 година. Предложението е цената да е 10.80 лева на декар.

Кметът ще внесе докладна за кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа в дома“ по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Дейностите по процедурата са насочени изцяло към възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, както и към пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги. Съгласно указанията за кандидатстване за Община град Добрич, като конкретен бенефициент, са определени за обхващане 158 нуждаещи се лица. Максималният размер на безвъзмездната финансова не може да надвишава 401 695, 52 лв.

На вниманието на съветниците ще бъдат предложение за актуализиране на списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти, както и предложение за продажба на четири от тях. Ще бъде внесена докладна записка за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, намиращи се в АЕМО „Старият Добрич. Това са “Кафене”, „Тъкачница“,  ”Кожухарска работилница”, ”Златарска работилница”, ”Ретро-фото”, ”Щампаджийница”, ”Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали”.

Общинският съветник Михаел Игнатов ще внесе предложение за отмяна на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и приемане на нов правилник. 

В предварителния дневен ред на заседанието е включена докладна записка относно предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС и избор на нов председател. Предложението е на общинските съветници от БСП Мая Димитрова, Боян Саркизов, Светлин Колев, арх. Емилия Добрева, Георги Георгиев и Галин Иванов.