Определиха наемателя на централния плаж в Балчик

След проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на морски плаж „Балчик-централен", с активна плажна площ - 15 507 кв.м., със заповед на областния управител на Добрич бе определен наемателят - „Тоталс" ЕООД, Хасково.

Определиха наемателя на централния плаж в Балчик
Достигнатата при проведения търг с тайно наддаване годишна наемна цена на обекта е в размер на 44 000 лева без ДДС. Първата наемна цена, в размер на 52 800 лв. с вкл. ДДС, следва да се заплати в 14 - дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед. За всяка следваща година за срока на договора за наем, годишната наемна цена се индексира, съгласно Методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове.