В Добрич ще се проведе семинар за използване на възобновяемата енергия

Семинар на тема „Ролята на държавната и местната власт за устойчиво използване на Възобновяемата енергия в България” ще се проведе на 26 Ноември от 9 до 14 ч. в Голяма заседателна зала на Община град Добрич.

Семинарът ще представи резултати от различни изследователски проекти, чиято основна цел е да допринесе за постигане на 16% дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление на България до 2020 г. Специално внимание ще се обърне върху представянето на Националния план за действие за възобновяема енергия и ролята на държавните и местните власти за развитието на енергията от възобновяеми източници, както и върху общинските програми за устойчиво енергийно развитие.


Срещата ще даде възможност на заинтересованите страни – местни власти, инвеститори, организации, специалисти – да представят позициите си върху конкретните възможности и мерки за провеждане на възприетата от България енергийна политика.

Семинарът се организира от Черноморския изследователски енергиен център.