МОСВ даде положителна оценка на екологичната част към предварителния проект на ОУП на община Шабла

След повече от осем години процедури и преработки, най-после Министерството на околната среда и водите (МОСВ) даде положителна оценка на екологичната част към предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Шабла.

МОСВ даде положителна оценка на екологичната част към предварителния проект на ОУП на община Шабла

Общият устойствен план беше възложен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) през октомври 2008г. Забавянето е следствие на промени в нормативната уредба, обявяването на защитените зони по НАТУРА 2000, откритите в последствие несъответствия в процедурите. Всичко това доведе до необходимостта от постоянни преработки на изготвените вече графична и екологична част на проекта за ОУП, което се превърна в безкрайна кореспонденция, провеждане на работни срещи и телефонни разговори между представителите на двете министерства (МРРБ и МОСВ), проектантите и общината.


На територията на община Шабла (обхвата на ОУП) попадат части от седем защитени зони – Шабленски езерен комплекс”, „Дуранкулашко езеро”, „Калиакра” и „Било” за опазване на дивите птици и „Езеро Дуранкулак” , „Езеро Шабла-Езерец”, „Комплекс Калиакра” и „Крайморска Добруджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Констатирано е, че Докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на проекта на ОУП на община Шабла е структуриран в съответствие с изискванията, направен е анализ на степента на въздействие на плана върху предмета и целите на защитените зони, върху техните функции, върху природните местообитания. Предложени са смегчаващи мерки за предотвратяване на неблагоприятните въздействия, разгледани са алтернативни решения и е оценено тяхното въздействие върху плана. Предвижданията на ОУП на община Шабла не засягат защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Предстоят провеждане на консултации и съгласуване на плана заедно с екологичната му част с ведомства и организации и провеждане на обществено обсъждане преди разглеждането му на Национален експертен съвет по устройство на територията в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.