Държавата отхвърли спогодба по три дела за имоти на Дамбата

МРРБ представи пред Окръжен съд – Добрич, становища да не се приемат предложенията на „Балчик Плаза” ООД и „ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09” ООД за сключване на извънсъдебни спогодби по три дела за имоти на „Дамбата” в Балчик.

Държавата отхвърли спогодба по три дела за имоти на Дамбата
Делата са образувани по искови молби на държавата за прогласяване на нищожността на един договор с „Балчик Плаза” ООД и на два договора с „ЕЙ ПИ ИНВЕСТ 09”ООД за продажба на право на собственост върху три недвижими имоти – частна държавна собственост – земя с площ 10636 кв. м, и те да се върнат в патримониума й. На проведените досега две съдебни заседания адвокатът на ответниците твръдеше, че са водени неофициални разговори за извънсъдебно решаване на споровете и са изпратили проекти за спогодби на МРРБ.

С представените становища, МРРБ заявява, че предложенията за извънсъдебни спогодби не следва да бъдат приемани, тъй като не кореспондират на държавния интерес и законните правила. Министерството посочва, че въпросните договори са сключени по Закона за държавна собственост, който не предвижда правомощия на областния управител като държавен орган да сключва договори за спогодба за прекратяване на съществуващ или възможен спор, чрез взаимни отстъпки между страните по спорното правоотношение. Спогодбата върху непозволен договор е нищожна, дори ако страните са се спогодили относно неговата нищожност.

МРРБ намира, че не е възможно ответниците да поемат задължение да възстановят посочените в проектите за спогодба суми, представляващи цената на закупените компенсаторни инструменти, с които е извършено плащането на цената на имотите. Причината за това е, че плащането на имотите не е постъпило по сметката на Областната администрация, и тъй като съществува специален ред за процедиране при сделки с компенсаторни инструменти, включващ задължителната им регистрация от Централния депозитар. Министерството посочва също, че предложените от ответниците условия на спогодбите са в явно противоречие и със специалните разпоредби, предвидени в Закона за ДДС.

Окръжен съд – Добрич, отложи трите дела, тъй като изготвените съдебно-техническите експертизи не са представени в законовия едноседмичен срок и страните не са имали възможност да се запознаят с тях.

Заключенията на вещите лица по съдебно-техническите експертизи ще бъдат изслушани на 27.09.2011 г.