536 са лекарите в областта

Здравната мрежа в област Добрич в края на 2010 г. разполага с 9 заведения за болнична помощ с 1000 легла в тях. От тях болниците са 8 с 905 легла и един диспансер с 95 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 33 с 26 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 160 легла, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич.

536 са лекарите в областта

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически
заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Като заведения за болнична помощ са включени и непреобразуваните в съответствие с измененията в Закона за лечебните заведения диспансери.


 

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Многопрофилните болници са 5 с 675легла в тях, а специализираните  – 3 с 230 легла. През 2010 г. броят на леглата в болниците е нараснал с 0.6 % в сравнение с 2009 година. От 2001 г.  до края на 2010 г. леглата в болничните заведения са намалели с 24,6%.

 

В края на 2010 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в страната практикуват 27 997 лекари, а за област Добрич те са 536. Лекарите по дентална медицина са 6 355 в цялата страна, а за област Добрич те са 115. Медицински специалисти по здравни грижи за нашия регион са 989, от тях 657 са медицински сестри. В лечебните и здравни заведения на основен трудов договор работят и 819 души друг персонал с немедицинско образование.


В края на 2010 г. осигуреността с общопрактикуващи лекари в страната е 6.3 на 10 000 души от населението. За 12 от областите показателя е по-висок от този за страната. Най-висока е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Плевен, Добрич, Видин и Стара Загора. За нашата област тя е 7,2  на 10 000 души от населението, което ни прави втори в страната. Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали, Разград и Търговище по 4.6 на 10 000 души от населението.