Община Добрич получава финансиране за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Община Добрич получи одобрение на поредния проект по Оперативна Програма "Регионално развитие", който е на стойност 500 000 лева. От тези средства 5% е финансовия принос на Общината. Проектът е един от най–важните за Добрич, тъй като ще създаде стратегическия документ - Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Община Добрич получава финансиране за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Това ще бъде генералният план за благоустройство на града за привличане на европейски фондове през програмния период 2013 - 2020 г. Добрич е един от 36 – те големи градове в България, които ще идентифицират по три зони за интервенция и развитие. 

Първата ще е зона със социален характер, с наболели градски проблеми, като лош жилищен фонд и недостатъчно услуги за населението. Такава зона може да бъде например кв. „Балик”, където може да се привлече ресурс за цялостно благоустройство, включително мерки за енергийна ефективност на жилищните блокове. Втората зона е с градски характер - напр. централната градска част и прилежащи територии, които изпълняват много публични функции и имат необходимост от нов европейски облик. Третата може да бъде бизнес зона.

 

Очаква се до няколко седмици да бъде подписан договора с ОП"Регионално развитие" и да стартират дейностите по реализацията на проекта. Всички стъпки по създаване на плана ще се случват с участието на граждани, бизнес и други местни партньори.