Изтича срокът за подаване на заявления за директните плащания

Днес е крайният срок за подаване на заявления без санкция за подпомагане за Кампанията за директни плащания 2011, започнал на 1 март 2011 г. Това се отнася за земеделските стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), схемите за национални доплащания, схемите за специфична подкрепа, мярка 211, 212, 213, 214.

Изтича срокът за подаване на заявления за директните плащания
Документи се подават в общинската служба "Земеделие" (ОСЗ) по местонахождение на площите, когато земеделският стопанин кандидатства по схемите за подпомагане на единица площ. Когато земеделският стопанин кандидатства по схемите за животни и тютюн, той подава заявлението в общинската служба „Земеделие” по адрес на регистрация на физическото лице или адрес на управление на юридическото лице.

Схемата за единно плащане на площ е основна схема за подпомагане на земеделските стопани. Средствата по тази схема се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието.

Субсидиите ще се изплащат в периода между 1 декември на годината на кандидатстване и 30 юни на следващата календарна година. Целта на предвидените плащания е да се подпомогнат стопани, чийто доходи са по-ниски в резултат на това, че фермите им се намират в райони с природни ограничения.

На 9 юни 2011 г. изтича крайният срок за подаване на заявления със санкции от 1% за всеки просрочен ден.