Координационна среща по изграждането на газо-преносна мрежа Добрич – Силистра

Областният управител Желязко Желязков участва в координационна среща по изграждането на газо-преносна мрежа Добрич – Силистра

Срещата, домакинствана от Областния управител на Област Силистра д-р Владимир Янков, бе инициирана от „Булгартрансгаз” ЕАД – фирмата, която ще изгражда газо-преносната мрежа. Предоставена е била подробна Пътна карта с ясни параметри, срокове и задачи на всеки от кметовете на общини и населени места, през чиято територия ще преминава трасето. Поставени са конкретни срокове: до 1 юли 2011 г. да се направи първата копка, а до 1 юли 2012 г. да бъде  завършен  газопроводът „Добрич-Силистра”.

             В началото на отоплителен сезон 2012, Силистра ще разполага с възможност за отопление с природен газ- това е гарантирал изпълнителният директор на „Булгартрансгаз” ЕАД Иван Дреновички, който е участвал в координационна среща в областния град.

В разговорите, целящи да бъде подобрено управлението и да се координират действията по реализацията на този проект, се включиха:  Областният управител на Област Габрово – Мариян Костадинов, който бе и в качеството си на съветник към Парламентарната комисия по регионално развитие, Областният управител на Област Добрич – Желязко Желязков, кметовете на общините, през които ще преминава мрежата – на Добричка – Петко Петков, на Тервел – Живко Георгиев и на Силистра – инж. Иво Андонов, експерти от „Булгартрансгаз” и други заинтересовани страни.

            „Това е първата по рода си среща, от началото на реализация на идеята за газопровод в Силистра ( от 2002 г. до сега), в която участват всички заинтересовани организации и институции от осъществяването на проекта и които имат съществено участие при самата му реализация”, е посочил изпълнителният директор на Булгартрансгаз” Иван Дреновички. Той е разяснил, че в приетата инвестиционна програма на Дружеството, който е единствения оператор, притежаващ лицензиите за пренос, транзит пренос и съхранение на природен газ на територията на България, е залегнало проектирането и изграждане на проект: „Преносен газопровод – високо налягане и Автоматична газо-разпределителна станция „Силистра”.

     Предназначението му е да доставя природен газ за промишлена и битова газификация на град Силистра и района. Той ще преминава през 2 области – Добрич и Силистра, 4 общини – Добричка, Тервел, Кайнарджа и Силистра и 25 землища и е с дължина 79,670 км.

Обектът е на обща стойност 12 400 000 евро. О тях 75% -са безвъзмездно финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие и 25% – съфинансиране от „Булгартрансгаз”ЕАД.

С решение № 615 на МС от 14.07.2009 г., газопроводът е обявен за обект от национално значение.

Още през 2007 г. е осигурено финансиране на проекта, но поради сбор от хаотични дейности той не е реализиран.

Областният управител на Габрово Мариян Костадинов, който е съветник към Парламентарната комисия по регионално развитие, е информирал присъстващите за предприетите мерки, за да бъде преодоляно закъснението -  направен е подробен анализ на всички дейности, възложени от инвеститора, подробен анализ на цялата кореспонденция, свързана с преминаващите трасета в 4-те общини на територията на двете области, водени са разговори с експерти от „Булгартрансгаз” на ниво Национален експертен съвет към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

От своя страна „Булгартрансгаз” е закупил и разполага с цялостното оборудване и тръбите, необходими за изграждане на обекта.

Изпълнението на проекта изисква съгласувателни процедури в МРРБ, в Министерството на земеделието, и в общините, посочи Мариян Костадинов. За тази цел, експертите от „Булгартрансгаз” са изготвили и предоставили подробна Пътна карта с ясни параметри, срокове и задачи на всеки от кметовете на общини и населени места, през чиято територия ще преминава трасето, в това число – устройственото планиране в частта, която засяга собствениците на земи и техните обезщетения.