Община Балчик спечели проект за защита на морския бряг

Община Балчик е класирана на първо място сред одобрените 41 проекта за финансиране по схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Община Балчик спечели проект за защита на морския бряг

Проектът е наречен „Защита на морския бряг на гр.Балчик от абразия и ерозия” и е на обща стойност 960 872,64 лева. Само 5% от тази сума ще бъде финансирана от бюджета на общината.
Конкретните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени на този етап от проекта, ще бъдат свързани с ремонт на брегозащитната дамба в участък с дължина 370 метра между буни №204 и №206, замяна на бронировката от тетраедрони в този участък с едри скални блокове 500 – 1 500 кг, ремонт на стоманобетонов парапет и ремонт на бетоновата настилка. Буни №204 и №205 също ще бъдат ремонтирани.