Иск на държавата срещу „РУСАЛКА ТУР” ООД и „Паррус” ЕООД, разглежда Окръжен съд – Добрич

Гражданско дело, образувано по иск на министъра на Земеделието и храните като представляващ държавата, против „РУСАЛКА ТУР” ООД и „Паррус” ЕООД е насрочено за разглеждане днес в Окръжен съд – гр. Добрич. Ищецът – държавата, претендира за право на собственост върху поземлен имот в землището на с. Свети Никола, община Каварна с площ 182 570 кв. м с предназначение на земя от Държавен горски фонд.

Иск на държавата срещу „РУСАЛКА ТУР” ООД и „Паррус” ЕООД, разглежда Окръжен съд – Добрич
Ищецът твърди, че тази земя е държавна собственост, защото попада в категорията на имотите по чл. 1 от Закона за собствеността и ползването на горите от 1948 г., по чл. 2 от Закона за горите от 1958 г. и по чл. 3 от Закона за горите от 1997 г./всичките отменени, като включен в Държавния горски фонд. Ищецът посочва също, че имотът е изключителна държавна собственост и се аргументира с представените с исковата молба скици. Както й, че обектът граничи с природен резерват „Калиакра”. Претендираното от държавата право на собственост се основава на чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България /”Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост, както и на Закона за държавната собственост, Закона за горите и този за защитените територии.

Двамата ответници - „РУСАРЛА ТУР” ООД и „Паррус” ЕООД, поддържат еднакви възражения. Те твърдят, че имотът не попада в територия на природен резерват, както и че е престанал да бъде държавна собственост от 1990 г., поради предоставянето му за стопанисване и управление на държавни фирми и в собственост на ЕАД „Ваканционно селище „Русалка”, приватизирано през 1999 г. Ответникът „Паррус” ЕООД е собственик на имота по продажба, извършена с нотариален акт от 01.07.2009 г. и по давност въз основа на владение от 1990 г. Ответниците обосновават своите права по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /отменен/ и на Закона за собствеността.

След размяната на книжа между страните по Гражданско-процесуалния кодекс, днес е насрочено открито съдебно заседание.

Пресцентърът на Окръжен съд – гр. Добрич, уточнява, че според представените документи „Ваканционно селище „Русалка” е създадено с решение на Министерския съвет от 1967 г. за изграждане на ваканционно селище в местността „Таук лиман”, в землището на с. Св. Никола. За изграждането му е била отредена общо 260 дка залесена горска площ, част от Държавния горски фонд. До 1990 г. туристическият обект е функционирал като поделение на ТП „Балкантурист”, като държавата е собственик на имуществото на селището, а държавното предприятие има само правото на оперативно управление и стопанисване. С решение на председателя на Комитета по туризъм от 1991 г. е създадена Държавна фирма „Ваканционно селище „Русалка”. След приватизационна сделка, като собственик на държавното дружество е вписано ВС „РУСАЛКА” АД. През 2007-2008 г. „Русалка тур” ООД е подало молба в Областна управа – Добрич, за деактуване на имота, но е получило отказ, поради липса на правно основание за деактуването. Според Изпълнителната агенция по горите разпоредителна сделка с този имот не е извършвана в полза на ответника, нито е променяно предназначението му.