Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение в община Добричка

Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение от 7 до 18 години в община Добричка бе открит днес. Той ще предлага нови социални услуги за деца в риск. Център за обществена подкрепа се разкрива по проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Център за обществена подкрепа за деца в неравностойно положение в община Добричка

Кметът на Община Добричка Петко Петков преряза лентата на новия център.


 

Седемчленен екип от специалисти - социални работници, педагози, психолог, семеен консултант и логопед, ще предлага комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви и други. Основната целева група са всички деца в риск, живеещи по селата на територията на Община Добричка.

 

Предлаганите социални услуги са индивидуални и групови.

 

При груповите социални услуги младите хора ще се информират по въпросите за половото възпитание, насилието и наркотиците.

 Центърът за обществена подкрепа ще функционира за срок от 11 месеца. Експертният екип ще предоставя социални услуги и на мобилен принцип в още 10 населени места в Община Добрича - селата Победа, Карапелит, Смолница, Стожер, Божурово, Дончево, Житница, Овчарово, Батово и Хитово, както и в останалите села при необходимост.