Място на сключване на сделка с недвижим имот

Имам недвижим имот за продан, който се намира в с. Брягово, община Първомай, област Пловдив. Въпросът ми е може ли след изваждане на документите от общината да сключим сделката с клиентите пред нотариус в Пловдив или може само в Първомай?

Сделките с недвижими имоти се извършват пред нотариус с район на действие на съответния районен съд на територията, на който се намира недвижимият имот. В конкретния случай сделката с недвижим имот, който попада в района на Районен съд Първомай, ще се извърши пред нотариус в град Първомай, а не в град Пловдив.

адв. Евгения Русева
тел.  0889 232 150