От есента целодневното обучение и за децата от V клас

От новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от V клас на държавните и общинските училища, реши правителството. Това ще става само при желание от страна на родителите и при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия.

От есента целодневното обучение и за децата от V клас

До тази година целодневната организация на учебния ден беше въведена до IV клас.
Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния процес съдейства за преодоляване на някои проблеми и негативни явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучението, както и с увеличаване на силата на въздействие от страна на неформални групи извън семейството и училището. Наред с това, наличието на втори учител създава предпоставка за среща на детето с алтернативен педагогически стил на общуване, който може да е от първостепенна значимост за подготовката му и изявата му в училище.

Предвижда се да бъдат обхванати около 22 300 ученици от V клас, като в това число не са включени учениците от средищните училища, които се финансират по проект на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Необходимите средства – 3 380 000 лв., са осигурени по бюджета на МОН.