Инфоден по проект за равнопоставеност на пазара на труда

Информационен ден на тема „Повишаване информираността на работодатели и заети лица за мерки и политики на равнопоставеност на пазара на труда с цел стимулиране на тяхното прилагане” се провежда днес в Областна администрация Добрич. В него участва заместник областният управител д-р Катя Ганова.

Инфоден по проект за равнопоставеност на пазара на труда
Семинарът е организиран съвместно с ТПП EEN-Добрич и БТПП-София в рамките на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудово-правните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. На информационния ден се обсъжда основно темата за начините за запознаване на работодателите с мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на жените, хората в неравностойно положение, маргинализираните етнокултурни общности, хора с различни вероизповедания и сексуална ориентация.