Подпомагат икономическата и социална интеграция на хора с увреждания в Добрич с проект

Основните цели и дейности по проект "Иновативни услуги за социална и икономическа интеграция на хора с увреждания в общините Добрич и Добричка", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, бяха представени днес. Проектът се реализира от Международен колеж Добрич, в партньорство с Хобисклуб.

Подпомагат икономическата и социална интеграция на хора с увреждания в Добрич с проект
Той ще се реализира до февруари 2012 г. Целевата група, към която е насочен проекта, са лица със зрителни, слухови и физически увреждания, живеещи в общността, включително и членовете на техните семейства, които са застрашени от социална и икономическа изолация на територията на общините Добрич-град и Добричка.

Бюджетът на проекта възлиза на 195 601.67 лв. С него се цели подпомагане на социалната интеграция на хора с увреждания и техните семейства в Добрич чрез предлагане на  пакет услуги за социална интеграция и пълноценна икономическа активност; Повишаване на квалификацията и възможностите за реализация на хората с увреждания и членовете на техните семейства на пазара на труда чрез целево професионално обучение по предприемачество; Създаване на условия за професионална реализация и социална интеграция на хора със зрителни увреждания в Община Добрич; Подобряване на условията за стартиране на бизнес чрез предоставяне на експертна и консултантска помощ и чрез въвличане на бизнеса в реални инициативи в полза на местната общност.