Съдът заседава по дело срещу кмета на с. Божан за неправомерно ползване на евросубсидии

Добричкият окръжен съд прие втора експертиза по наказателното дело срещу 43-годишния Бейзат Исмаил Илияз от с. Божан, община Тервел по две обвинения на Окръжна прокуратура.

Съдът заседава по дело срещу кмета на с. Божан за неправомерно ползване на евросубсидии

Той е обвиняем за това, че на 15.05.2009 г. в гр. Добрич, пред Областна разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” е представил неверни сведения в Таблица за използваните парцели за 2009 г. – Приложение към Общо заявление за плащане на площ за 2009 г. /форма за физически лица/, относно размера на ползваните на правно основание общински пасища и мери по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, както и в Таблица за отглеждане на животни за кандидатстване по схеми, необвързани с производството – Приложение към Общо заявление за плащане на площ за 2009 г. /форма за физически лица/, относно броя на отглежданите животни за подпомагане на програма Схема за национални доплащания за животни /СНДЖ/ и е получил средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз в размер на 5089,17 лв.

 

Второто обвинение е за това, че през месец април 2009 г. в качеството на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на с. Божан, община Тервел, не е изпълнил служебните си задължения да свика общо събрание на населението на с. Божан за определяне на правила за ползване на общински имоти за общо ползване – мери и пасища, съгласно чл. 41, ал. 1, т.1 и ал. 3 от Закона за допитване до народа с цел да набави за себе си имотна облага и от това са настъпили вредни последици, като престъплението е свързано с отдаването под наем на общинска собственост.

 

Съдът допусна за съвместно разглеждане предявения писмено от Държавен фонд „Земеделие” граждански иск за имуществени вреди в размер на 5098,17 лв. ведно със законната лихва.

Заключението на допълнителната комплексна технико-икономическа и ветеринарно-медицинска експертиза показва, че целият размер на субсидията от 5 098,17 лв. е получен неправомерно, а 4 383,36 лв. от тях са европейска субсидия.

Съдът разпита днес 2 свидетели, изслуша вещите лица, изготвили експертизата и прие представените от защитата допълнителни доказателства. По искане на адвокатите на Бейзат Илияз съдът изиска нова информация от Общинската служба „Земеделие” в Тервел и призова нейни служители като свидетели.

Делото ще продължи на 07.04.2011 г.