Колеж към Аграрен университет - Пловдив ще бъде разкрит в Добрич

Общински съвет - Добрич даде съгласие за разкриването на колеж в град Добрич към Аграрен университет – град Пловдив за обучение в редовна и задочна форма по образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, професионално направление „Растениевъдство”, специалност „Агробизнес” и професионално направление „Икономика” за срок на обучение 3 години.

Колеж към Аграрен университет - Пловдив ще бъде разкрит в Добрич
Докладната внесе Александър Алексиев - Председател на ПК Наука и образование. В нея се казва, че в Общински съвет град Добрич са постъпили писма от Аграрен университет – град Пловдив относно откриване на колеж в град Добрич. Колежът ще бъде в структурата на Аграрен университет, който е държавен и единствен в областта на аграрното образование в България с 65-годишна история и традиции.

Студентите ще се обучават в редовна и задочна форма по образователна степен „Професионален бакалавър”, професионално направление „Растениевъдство”, специалност „Агробизнес” и професионално направление „Икономика” за срок на обучение 3 години.

Аграрен университет Пловдив има сключени рамкови договори с Добруджански земеделски институт – град Генерал Тошево, както и с Професионална гимназия по аграрно стопанство в град Добрич за материална база.

Към настоящия момент Аграрен университет – Пловдив подготвя проект пред НАОА и след положителна оценка колежът може да стартира през учебната 2011-2012 година.

Писмата на Аграрен университет – град Пловдив са били разгледани на заседанието на Постоянната комисия по наука и образование към Общински съвет - Добрич на 18 януари 2011 година и подкрепени от членовете й.

33 общински съветници на днешната сесия на местния парламент в град Добрич гласуваха за предложението, а един бе против и така бе дадена зелена светлина за разкриване на колежа.