Наближава крайният срок за подаване на декларации и заявления за ползване на земеделски земи

МЗХ напомня, че наближава крайният срок за подаване на декларации и заявления за ползване на земеделски земи.

Наближава крайният срок за подаване на декларации и заявления за ползване на земеделски земи

Във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделска земя за стопанската 2013-2014 г., собствениците могат да подадат декларация по образец до 31 юли 2013 г., лично или чрез упълномощено лице, в общинските служби по земеделие и храни, по местонахождение на имотите. В декларациите се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки един от имотите и формата на тяхното стопанисване. Собствениците, които не желаят имотите им да бъдат включени в споразумение, изрично посочат това обстоятелство в декларацията.

Всеки един от съсобствениците може да подаде декларация, която е валидна за всички останали съсобственици.

Ползвателите на земеделски земи, които желаят да участват в споразумение, подават заявление за участие в споразумение лично или чрез пълномощник. В заявлението се посочват имотите и правното основание за ползването им, съгласно регистрираните в общинските служби по земеделие договори. В случаите, в които ползвателят на земеделски земи не подаде заявление се счита, че той ще обработва ползваните от него имоти в реални граници.

Споразумението за ползване представлява правно основание при заявяване за подпомагане на единица площ.

Електронни образци на заявления и декларации могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на МЗХ – www.mzh.government.bg, секция “Поземлени отношения и комасация” или от електронните страници на Областни дирекции „Земеделие”. Служителите от общинските служби по земеделие са на разположение за допълнителни разяснения. Декларациите и заявленията могат да бъдат изпратени и по пощата до съответната общинска служба по земеделие, като пощенското клеймо не трябва да е с дата, по-късна от 31 юли 2013 г.