Приеха Бюджет 2011 на Тервел

Малко над 8 милиона лева ще бъде бюджетът на Община Тервел за 2011 г. На редовно заседание на Общински съвет Тервел на 28 януари бе приет отчетът за изпълнението на общинския бюджет за 2010 г. и плана за бюджета за 2011 г. Заседанието бе предшествано от заседания на постоянните комисии, на които ресорният зам.кмет и директорът на специализираната дирекция разясниха всички въпроси, поставени от общински съветници и граждани.

Приеха Бюджет 2011 на Тервел

По време на работата на комисиите бяха внесени искания от кметове на населени места за увеличаване на средствата за чествания на празници Байрам и на капиталови разходи за селата. След като от страна на  администрацията разясниха, че не следва да се разделят празниците на селата по отношение на типа на вероизповеданието и общинският културен календар следва да ги третира равностойно като празници на селата, бе постигнат консенсус по въпроса и за честване на всички празници по селата бе определена сума от 4 800 лв. Взето бе под внимание и разяснението, че в голяма част от селата има читалища, чиито функции и ангажименти по отношение на селските празници не бива да се пренебрегват. 

Консенсусно бе решен и въпроса с исканията за капиталови разходи. Подобаващо внимание комисиите отделиха на новите моменти в общинските наредби за цени на такси и услуги, както и за данъците, събирани от местната хазна. По отношение на данъците община Тервел предложи на съветниците вариант, при който се запазват нивата на налозите от миналата година. Всички промени в наредбата за местните данъци и такси са нормативно определени и следват императивни промени в Закона за местните данъци и такси.

 

Подчертан от администрацията бе новият налог, който касае средствата за подслон на територията на общината. По предложение на общинска администрация  бе определена ставка на данъка, която съвпада с минимално определената в Закона. Мотивите на администрацията, които бяха приети и от съветниците се концентрираха около тезата, че туризмът е бизнес, който за община Тервел е сравнително нов и пред него стои предизвикателството тепърва да допринася към това общината да се превръща в туристическа дестинация. Затова бе фиксирана туристическа такса от 0.20 лв. за заведение с една звезда и съответно 0.25 лв. за заведенията с две звезди.

 

По отношение на общинските такси бе представен анализ на аналогични такси събирани от други общини със сходен профил и респективно бе предложено ниво на такси за административни и технически услуги, което е по-високо в сравнение с досега събираните такси и се доближава до средното ниво на този тип такси за региона. Диверсифицирани бяха и някои от таксите за технически услуги с оглед на увеличаване на обема от действия, които техническият отдел на общината следва да извършва или съблюдава в съответсвие със Закона за устройство на територията. Завишение, макар и незначително има по отношение на таксите, които се събират за справки и услуги по гражданското състояние. Този тип такси в Община Тервел не са актуализирани от 5 години. Т.Нар. „социални такси” -  за ползване на детски градини, детски ясли и домашен патронаж остават на старите си нива. Общинските съветници бяха информирани за дела на значителното дофинансиране, който се осигурява за сметка на местните приходи, за да се издържат звената, предлагащи съответните услуги. При детските градини общината поема 56 % от издръжката, а при домашния патронаж – 30 %. Останалата част се заплаща от ползвателите. Тези съотношения не са нормативно определени и са различни за различните общини. За община Тервел делът на общинското финансиране на разходите за този тип услуги е по-висок от средното за страната. Това води до ниски цени на публичните социални услуги, които следва да се заплащат от гражданите.

 

Приета бе нов тип такса за ползване на услугата „Дом за стари хора”. Размерът и методиката на изчисляването и са взаимствани от съответната Тарифа, която е валидна за всички Домове за стари хора в страната, за които е осигурено финансиране от републиканския бюджет.

 

Първоначалният план на бюджет 2011 г. е в размер на 8 024 004 лв. , т.е на нивото от разходите за 2010 г. Отделно от тази сума общината разполага към момента със средства по извънбюджетните си сметки, осигурени от получени аванси за реализиране на три инфраструктурни проекта от Програма за развитие на селските райони. Размерът на тази сума е 2 200 000 лв. Средствата за култура са 53 000 лв., за награди на спортни прояви са разчетени 10 000 лв. За финансиране на натрупаните задължения на общинската болница са отделени 200 000 лв. За издръжка на 4 футболни клуба – в Тервел, Зърнево, Жегларци и Орляк се заделят общо 110 000 лв, а за клуб „Атлетик” в Тервел – 10 000 лв. Осигурена е издръжка на школите в Общинския детски комплекс, като отделно от тях са разчетени 7 000 лв. за подпомагане на изяви в чужбина на детския танцов ансамбъл и на Балет "Каприз”.

 

Капиталовите разходи на Община Тервел за 2011 г. възлизат на 473 000 лв., в това число от републиканския бюджет - 285 900 лв. От тях, 171 000 лв. са за ремонт на общински пътища.