Близо 50 милиона лева ще е бюджетът на Община Добрич

Във връзка с публичното обсъждане на бюджета, на сайта на Община Добрич са представени отчета за изпълнението на Бюджет 2010 и параметрите на проекто-бюджет 2011. Става ясно, че общият размер на проектобюджета за 2011 година е 49 652 989 лева.

Близо 50 милиона лева ще е бюджетът на Община Добрич

От тях 23 991 769 лева са за делегираните от държавата дейности и 25 661 220 лева за местни дейности.

Осигурени са бюджетни средства за капиталови разходи в размер на 13 604 019 лева. В предложената капиталова програма на Община Добрич за 2011 година, която също е публикувана на сайта на общината www.dobrich.bg, са заложени 300 000 лева за съфинансиране на скулптурна композиция на ген. Иван Колев. За изграждане на нова настилка на игрално поле в зала "Добротица" са предвидени 130 000 лева. За основен ремонт на водопроводната мрежа по ул. "Загоре" и ул. "Оборище" са заложени 202 800 лева.

Малко над 5 милиона лева от общинския дълг ще бъдат инвестирани в изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел към вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи. Включени са общо 19 обекта. В два от тях ще бъдат инвестирани по над милион лева -  Междублокови пространства между бул. „Русия”, ул. "Дунав", ул. "Вардар" и Междублокови пространства в ЖК „Христо Ботев”, блокове 3, 4, 6, 8, 9 -северно от ул. "Христо Ботев" и блокове 1, 2, 5 – южно от ул. "Христо Ботев".

За преасфалтиране на улици, провеждащи интензивно автомобилно движение и осигуряващи достъп до големи жилищни групи, след възстановяване на подземните инженерни мрежи - ул. "Дунав" /от ул. "Волга" до магазин Кауфланд/, ул. "Хр. Ботев" /от бул. "Русия" до ул. "Агликина поляна"/ и ул. "Климент Охридски" (от ул. "Отец Паисий" до бул. "25-ти септември"), са заложени 1 378 565 лв. в капиталовата програма на Добрич.

Припомняме, че през следващата седмица ще се проведе публично обсъждане на проект-бюджет'2011 и на отчета за изпълнение на бюджет'2010 на Община Добрич. Обсъждане на проекто-бюджета и отчета с представители на бизнес - средите ще се проведе на 03. 02. 2011 г. от 10. 00 часа в бизнес - залата на Община град Добрич. На 04. 02. 2011 г. от 11. 00 часа в Голяма заседателна зала на Община град Добрич бюджетът ще бъде обсъден с НПО, граждани, хора с увреждания и пенсионери, а от 16.00 часа отново там с  с младежки организации.


 

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет. Бюджет 2011 ще бъде приет на заседанието на общински съвет – Добрич през февруари.