Районен съд – Балчик отчита 77% решени в тримесечен срок дела през 2012 г.

През миналата година са разгледани общо 1595 дела и са приключени 1316. От тях съдът е завършил 77% или общо 1022 броя - 766 граждански и 256 наказателни дела, в тримесечен срок.

Районен съд – Балчик отчита 77% решени в тримесечен срок дела през 2012 г.
Тези данни бележат положителна и трайна за Районен съд – Балчик тенденция на голям брой свършени в тримесечен срок дела и намаление на броя на висящите. За сравнение през 2011 г. в тримесечен срок са приключили 1276 дела, или 84% от общия брой свършени дела, а през 2010 г. 1431 броя или 83% от общо приключените.

През 2012 г. Районен съд – Балчик е разгледал общо 583 наказателни дела, от които 137 са дела от общ характер. Приключени са 12 бързи производства, 6 незабавни производства и 17 съкратени производства. Съдът отбелязва тенденция на увеличаване на новообразуваните дела по прокурорски предложения за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. През отчетния период са образувани 35 такива, а са разглеждани 39. Свършени са 32 от тях.

Констатирано е също увеличаване и на административни дела с наказателен характер. През миналата година са разгледани 279 такива, като преобладават тези за обжалване на наказателни постановления по Закона за движение по пътищата; по Закона за акцизите, Закона за данък върху добавената стойност и Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Новообразуваните административни дела с наказателен характер по ЗДвП през 2012 г. е 92 броя.

През 2012 г. Районен съд – Балчик е произнесъл 50 присъди и 67 определения за одобряване на споразумения за решаване на делото в досъдебното производство. Най-много са разгледаните дела за престъпления против собствеността – 66, като 52 от тях са приключени. Следват ги делата за общоопасни престъплния, сред които преобладават транспортните – 55 разгледани и свършени 52 от тях. На трето място се нареждат делата за престъпления против стопанството – общо 12 разгледани и 11 завършени.

Районен съд – Балчик е заседавал през 2012 г. по 2 дела за престъпления против личността, като е свършил едното. В съдебна зала е влязло и приключило и 1 дело за престъпления против брака, семейството и младежта.

През отчетния период са били съдени от Районен съд – Балчик общо 208 души. Осъдени са 177 лица, а 12 са оправдани. Сред осъдените през 2012 г. има 1 непълнолетно лице, докато през 2011 г. са били 3.

Наказания лишаване от свобода до три години са получили 76 осъдени, като по отношение на 47 от тях е приложен институтът на условното осъждане. На двама е наложено наказание от 3 до 15 години. Спрямо 62 лица е постановено наказание пробация, а на 7 лица - наказание глоба.

Всеки от шестимата съдии в Районен съд – Балчик е работил с натовареност 23,12 дела през 2012 г. и е приключил 19,20.