145 фирми е обявил в несъстоятелност Окръжен съд – Добрич за последните 12 години

222 производства по несъстоятелност са образувани в Окръжен съд – Добрич в периода 2000 – 2011 г. От тях 145 броя са завършили с обявяване на фирмите /ЕООД, ООД, АД и ЕАД/ в несъстоятелност, показва анализ на търговското отделение на съда.

145 фирми е обявил в несъстоятелност Окръжен съд – Добрич за последните 12 години
Най-голямо постъпление бележи 2011 г. с 43 броя новообразувани дела по несъстоятелност /19,36%/, следват ги 2006 г. с 26 броя /11,71%/ и 2004 г. с 24 броя /10,81%/.

50 дела са били прекратени, поради липса на основания за продължаване на производството по несъстоятелност. По другите 38 броя исковете са отхвърлени.

За цитирания период са приключили 228 производства по несъстоятелност /образувани за тези 12 години и останали от предходни/. Най-много са завършилите през 2011 г. – 38 броя, 2010 г. – 24 броя и 2000 г. – 22 броя. В едномесечен срок са били решени 49 броя дела /21,49%/, в тримесечен срок – 68 броя /29,82%, за шест месеца – 54 дела, до 1 година – 37 броя, а над 1 година е продължило разглеждането на 20 производства по несъстоятелност /8,77%/.

През 2012 г. са започнати 4 производства по несъстоятелност. Съдиите от Окръжен съд – Добрич продължават да работят по общо 59 неприключили производства по несъстоятелност.