Финансови компенсации за сектор "Аквакултури"

Финансови компенсации за сектор "Аквакултури"
Отворен е прием по процедура Мерки за предлагане на пазара - сектор "Аквакултури"от мярката за Финансови компенсации за операторите в стопанския риболов, стопанствата за производство на аквакултури и преработвателните предприятия на ПМДР, съобщават от Областния информационен център в Добрич

Допустими кандидати:


• еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон (ТЗ);


• регистрирани по реда на чл. 25 от ЗРА и чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;


• регистрирани преди 24.02.2022 г. съгласно законодателството регламентиращо дейността им, да са осъществявали стопанска дейност през 2022 г. и да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2022 г. пред НАП.


Дпустими дейности:


По настоящата процедура безвъзмездна финансова помощ се предоставя за компенсация за ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.


Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 400 000 лева.


В случаите, когато кандидатът е собственик на един обект за аквакултури, регистриран със собствен номер по реда на чл. 25 от Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА) и собствен регистрационен номер по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (наричан по-долу аквакултурно стопанство), максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ не може да надхвърля 200 000 лева.


Безвъзмездна финансова помощ (БФП) 100%.


Допустими компенсации:


Обща компенсация = Компенсация за фураж + Компенсация за гориво при производство на аквакултури.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+