Индексът на промишлено производство през май 2024 г. намалява спрямо миналогодишния и предходния месец

Намалението е отчетено при добивната и преработващата промишленост, увеличение има в производството на химични продукти, текстил и облекло

Индексът на промишлено производство през май 2024 г. намалява спрямо миналогодишния и предходния месец

Индексът на промишленото производство намалява с 3.3% през май 2024 г. в сравнение с предходния месец, съобщиха от НСИ.Спрямо май 2023 г. е регистрирано понижение с 6.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено при добивната промишленост - с 10.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.3%, и при преработващата промишленост - с 2.3%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 11.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11.5%,  производството на тютюневи изделия - с 10.4%.

Увеличение е регистрирано при производството на химични продукти - с 6.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.7%, производството на облекло - с 1.4%.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено при добивната промишленост - с 15.6%, при преработващата промишленост - с 6.0%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо май 2023 г. се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 29.9%, обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 26.9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 25.2%, производството некласифицирано другаде - с 24.5%, производството на електрически съоръжения - с 21.9%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение  - с 21.0%.
 

Ръст е регистриран при: производството на химични продукти - с 27.5%, производството на основни метали - с 19.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 11.7%.