Всички одобрени заявления за закупуване на пчелни майки и отводки ще бъдат финансирани

Кандидатите с отговор „Не“ във второ класиране могат да подпишат договори под условие

Всички одобрени заявления за закупуване на пчелни майки и отводки ще бъдат финансирани
ДФ Земеделие

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира всички кандидати с одобрени заявления за подпомагане със заявени разходи за закупуване на пчелни майки и отводки, че е осигурен бюджет за всички проекти. Това е възможно след преразпределение на бюджета по интервенциите в сектора на пчеларството.
Общият бюджет по интервенция  "Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели" за дейността "Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните семейства" вече е в размер на 1 799 090.97 лв.  1 131 834.85 лв.  са за закупуване на пчелни майки и 667 256.12 лв. за закупуване на отводки. Така ще могат да бъдат финансирани всички 542 одобрени заявления за пчелни майки и 188 за отводки от второ класиране. 
ДФЗ уведомява и всички кандидати класирани с отговор „Не“ във второ класиране по интервенциите - IE3 "Подновяване на пчелните кошери“, IE4 "Рационализиране на подвижното пчеларство" за закупуване на нов инвентар за подвижно пчеларство и IE5 "Инвестиции в материални и нематериални активи" за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства, че могат да подпишат договори под условие. Със Заповед на министъра е определен бюджет за сключване на договори над бюджета по тези интервенции.